Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, n3 228. sjednici održanoj 02.07.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODJELU SREDSTAVA

OPĆINAMA I GRADOVIMA IZ PRORAČUNA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Komisija za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1.     Sead Kopić, predsjednik, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

2.     Nijaz Brković, član, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

3.     Zdravko Buljeta, član, Federalno ministarstvo prostornog uređenja

4.     Farida Cikotić, član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.     Ružica Udovičić, član, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Komisije imenuje se Amer Đonko.

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije je da izvrši pregled i ocjenjivanje dostavljenih projekata/zahtjeva/inicijativa i na osnovu toga sačini prijedlog korisnika navedenih sredstava na osnovu kojeg će Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija pripremiti odluku i dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje.

 

 

III

 

 

Predsjedniku, članovima Komisije i administrativno-tehničkom licu pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnog organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 945/2020

02. jula/srpnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.