Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 227. sjednici, održanoj 25.06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ZAMJENIKA

RAVNATELJA FEDERALNOG ZAVODA ZA

MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Imenuje se Komisija za izbor zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u sastavu:

1.     Džana Kilić, predsjednik

2.     Jasmin Gačevič, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

3.     Saida Kastrat, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

4.     Mirjana Vučić, ćlan, Federalno ministarstvo finansija

5.     Sanela Adžović, član, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Lejla Karović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, na osnovu načela iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o kriterijima za imenovanje zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

 

III

 

 

Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

 

IV

 

 

Predsjedniku i članovima Komisije pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 937/2020

25. lipnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.