Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 159. stav (2) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), a u vezi sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 207. sjednici, održanoj 23.01.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA "AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA" MOSTAR

 

 

I

 

 

Imenuje se Upravni odbor "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar u sljedećem sastavu:

1.     Perenda Edin, predsjednik

2.     Ozana Bulić, član

3.     Mustafa Nezirić, član

4.     Ivan Bešlić, član

5.     Dragan Meter, član

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 94/2020

23. januara 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.