Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), a u vezi sa članom 9. Stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 227. sjednici, održanoj 25.06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE

NADZORNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU

REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA

INVALIDITETOM

 

 

I

 

 

Imenuje se Komisija za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u sastavu:

1.     Jasmin Gačević, predsjednik

2.     Džana Kilić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

3.     Saida Kastrat, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

4.     Mirjana Vučić, član, Federalno ministartsvo finansija

5.     Dijana Smailagić, član, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Lejla Karović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu načela iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

 

III

 

 

Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

 

IV

 

 

Predsjedniku i članovima Komisije pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 904/2020

25. juna 2002. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.