Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 25. Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 227. sjednici održanoj 25.06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA

UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA

SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Dubravko Brdar, predlaže se za imenovanje za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Članu Upravnog odbora mandat traje do isteka mandata članova Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini imenovanih ispred Federacije Bosne i Hercegovine na mandatni period od pet godina Rješenjem o imenovanju članova Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, VM broj 298/17 od 28.12.2017. godine. ("Službeni glasnik BiH", broj 04/18).

 

 

II

 

 

Prijedlog za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine iz tačke I ovog rješenja, glasanjem prihvata ili odbija Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 870/2020

25. juna 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.