Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 226. sjednici, održanoj 18,06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA PRAĆENJE

IMPLEMENTACIJE GENDER AKCIONOG PLANA 2019-

2022. U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Koordinacijskog odbora za praćenje implementacije Gender akcijskog plana 2019-2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/19), u točki II, stavak (1), pod slovom (f), riječi: "Sandra Redžepagić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - članica", zamjenjuju se riječima: "Smiljana Kraljević, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - članica".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 845/2020

18. lipnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.