Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 226. sjednici, održanoj 18.06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVAN JU KOORDINACIONOG ODBORA ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE GENDER AKCIONOG PLANA 2019-2022. U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE.

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Koordinacionog odbora za praćenje implementacije Gender akcionog plana 2019-2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/19), u tački 11., stav (1), pod slovom (f), riječi: "Sandra Redžepagić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - članica", zamjenjuju se riječima: "Smiljana Kraljević, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - članica,".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 845/2020

18. juna 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.