Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 226. sjednici, održanoj 18.06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENAMA I DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU

ANTIKORUPCIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Rješenju o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/16, 18/17 i 27/18) u tački I u podtaćki 2, riječi: "Ana Papac" zamjenjuju se riječima: "Ružica Udovičić".

U podtački 3. riječi: "Mirsad Bajraktarević" zamjenjuju se riječima: "Amel Topalović".

Iza podtačke 8. interpunkcijski znak "tačka" se briše i dodaje se nova podtačka 9. koja glasi: "9. Nedžad Korajlić, član."

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH"

 

 

V broj 843/2020

18. juna 2020. godiiie

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.