Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 226. sjednici, održanoj 18.06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE

 

 

I

 

 

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, privremeno se imenuju:

1. Jasminka Bratić, predsjednik

2. Vedran Markotić, član

3  Emir Sijamhodžić, član

4. Dragan Mikulić, član

5. Elvedin Gadara, član.

 

 

II

 

 

Privremeni predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se na period od najviše 60 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 842/2020

18. juna 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.