Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 24. stav (3) i 29. Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/05 i 58/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 226. sjednici održanoj 18.06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA

PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Amer Bekrić razrješava se dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, na lični zahtjev, sa danom 18.06.2020. godine.

 

 

II

 

 

Drago Vrbić, zamjenik direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine obavljat će poslove direktora sa svim pravima i obavezama direktora, do imenovanja direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH''.

 

 

V broj 819/2020

18. juna 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.