Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 52. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06,4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 226. sjednici održanoj 18.06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU DIREKTORICE UREDA VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ODNOSE S

JAVNOŠĆU

 

 

I

 

 

Raska Bračković - Denjalić, razrješava se sa dužnosti direktorice Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću, sa danom 30.06.2020. godine, zbog ispunjavanja zakonskih godina života.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 810/2020

18. juna 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.