Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH'r, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 207. sjednici, održanoj 23.01.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O OVLAŠTENJU ZA DONOŠENJE PODZAKONSKffl AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE

 

 

1.     Ovlašćuje se Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, do imenovanja federalnog ministra obrazovanjaj nauke.

2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 83/2020

23. januara 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.