Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 226. sjednici, održanoj 18.06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA

IZBORA KANDIDATA ZA DIREKTORA INSTITUTA ZA

MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG

STANJA

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, V broj 787/2020 od 10.06.2020. godine, koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na svojoj 225. sjednici, održanoj 10.06.2020. godine, u točki I stav (1) riječi: "Edin Leventa" zamjenjuju se riječima: "Lejla Karović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike".

 

 

II

 

 

U ostalom dijelu Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, V broj 787/2020 od 10.06.2020. godine, koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na svojoj 225. sjednici, održanoj 10.06.2020. godine ostaje nepromijenjeno.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 807/2020

18. lipnja 2020, godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.