Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 225. sjednici, održanoj   10.06.2020, godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU

AKTIVNOSTI VEZANIH ZA OECD-ov PROGRAM

PERSPEKTIVA KONKURENTNOSTI JUGOISTOČNE

EVROPE ZA PERIOD 2020-2021

 

 

I

 

 

Na osnovu Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 625/2020 od 30.04.2020. godine u Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti vezanih za OECD-ov program Perspektiva konkurentnosti Jugoistočne Evrope za period 2020-2021, imenuju se:

1.     Aida Soko, Ured Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koordinator za rad Radne grupe i ssradnju sa OECD i BiH nscionalnom koordinato­ricom za OECD

2.     Nadir Jahić, Ured Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tehnički koordinator za popunjavanje upitnika

3.     Nevzet Sefo, Federalno poduzetništva i obrta, član "Vještine i kapaciteti"

4.     Sead Džiho, Federalno poduzetništva i obrta, član "Održivost/Ekonomske strukture''

5.     Adis Fajić, Federalno ministarstvo razvoja, poduzet­ništva i obrta, član i koordinator podgrupe "Tržište/ Poduzetništvo/Poslovno okruženje"

6.     Dijana Simanić, Federalni zavod za statistiku, član i koordinator za kvantitativne upitnike po svim dimenzijama

7.      Stipo Buljan, Federalno ministarstvo energije, rudar­stva i industrije, član i koordinator za dimenziju l -Politika ulaganja, dimenziju 6 - Preduzeća u državnom vlasništvu i dimenziju 12 - Energetska politika

8.     Amra Vučijak, Federalno ministarstvo trgovine, član i koordinator za dimenziju 2 - Trgovinska politika i dimenziju 5 - Politika tržišnog natjecanja

9.     Medina Dudo, Federalno ministarstvo finansija/ financija, član i koordinator za dimenziju 3 - Pristup finansijama i dimenziju 4 - Porezna politika

10.    Damir Ravlić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član i koordinator za dimenziju 7 - Politika obrazovanja i dimenziju 9 - Nauka, tehnologija i inovacije

11.    Edina Pezo, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član

12.   Jasmin Gačević, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član i koordinator za dimenziju 8 -Politika zapošljavanja

13.    Esad Osmanbegović, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član i koordinator za dimenziju 10 -Digitalno društvo i dimenziju 11 - Transportna politika

14.    Sabina Šahman - Salihbegović, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član i koordinator za dimenziju 13 - Okolišna politika i dimenziju 15 - Turizam

15.    Edin Perenda, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član i koordinator za dimenziju 14 - Poljoprivreda

16.    Sead Lisak, Ured Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član i koordinator za dimenziju 16 -Antikorupcijska politika

17.   Aida Jasika, Federalno ministarstvo pravde, član

18.    Denis Vasić, Federalni zavod za programiranje razvoja, član

19.    Snježana Dedić, Federalni zavod za zapošljavanje, član.

 

 

II

 

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je obavljanje aktivnosti i zadataka u okviru OECD-ovog trećeg ciklusa procjene Perspektive konkurentnosti za JIE, te. koordinacija saradnje sa OECD-om i BiH nacionalnom koordinatoricom za OECD-ovu Perspektivu konkurentnosti.

Zadatak koordinatora po podgrupama: "Vještine i kapaciteti" (dimenzije l, 2, 3, 4, 5 i 6), "Tržište/Poduzetništvo/ Poslovno okruženje" (dimenzije 7, 8, 9 i 10), i "Održivost/ Ekonomske strukture" (dimenzije 11, 12, 13, 14 i 15) je da pruži podršku koordinatorima pojedinačnih dimenzija kako bi se u skladu sa rokovima dostavili odgovori na upitnike, kao i da u slučaju potrebe koordinira sa drugim institucijama, pri prikupljanju neophodnih podataka za popunjavanje upitnika.

Zadatak koordinatora po dimenzijama je da koordiniraju aktivnosti na popunjavanju upitnika za dimenzije za koje su zaduženi, sa ostalim članovima Radne grupe, te drugim institucijama po potrebi, kako bi se prikupili neophodni podaci za popunjavanje upitnika.

 

 

III

 

 

Rok za obavljanje poslova i zadataka Radne grupe vezan je za rokove koje će odrediti OECD, za dostavu podataka.

 

 

IV

 

 

Za rad članova Radne grupe na zadacima iz tačke II ovog rješenja nije predviđena naknada.

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije. BiH".

 

 

V broj 799/2020

10. juna 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.