Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno­vanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 225. sjednici, održanoj 10.06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA RAVNATELJA

INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

ZDRAVSTVENOG STANJA

 

 

I

 

 

Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata za ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, u sastavu:

1.     Saida Kastrat, predsjednik,

2.     Sanela Adžović, član,

3.     Mirjana Vučić, član,

4.     Džana Kilić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

5.     Jasmin Gačević, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Za obavljanje stručnih i adrninistrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Edin Leventa.

 

 

II

 

 

Zadatak Povjerenstva je da razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, na temelju načela iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a sukladno sa Odlukom, o kriterijima za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

 

 

III

 

 

Povjerenstvo je dužno sve kandidate, koji su ušli u uži .izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

 

IV

 

 

Za učešće u radu Povjerenstva licima iz točke I ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 787/2020

10. lipnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.