Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 225. sjednici, održanoj 10.06.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE

UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO

VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

 

 

I

 

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, u sastavu:

1.     Saida Kastrat, predsjednik,

2.     Širaza Brka, član,

3.     Mirjana Vučić, član,

4.     Jasmin Gačević, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

5.     Belma Grcić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Amer Đonko.

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu načela iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercego­vine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

 

 

III

 

 

Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercego­vine, radi konačnog imenovanja.

 

 

IV

 

 

Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 784/2020

10. juna 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.