Na osnovu člarna 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 70. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/20), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 222. sjednici, održanoj 12.05.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

I

 

 

U Komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/20), ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:

1.     Adis Omerović, stručni savjetnik za upravu u Federalnom ministarstvu pravde i

2.     Amila Gajević, stručni savjetnik u Sektoru za rad i zapošljavanje u   Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije je da zajedno sa članovima imenovanim ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, tumači i prati primjenu Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH i daje pismena tumačenja njegovih odredbi.

 

 

III

 

 

Za rad u Komisiji članovima iz tačke I ovog rješenja pripada pravo na novčanu naknadu u skladu sa odredbama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 649/2020

12. maja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.