Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 222. sjednici, održanoj 12.05.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O OVLAŠTENJU

 

 

1.     Ovlašćuje se Mustafa Kadribegović, pomoćnik direktora Federalne uprave civilne zaštite da organizira sve poslove iz nadležnosti direktora i potpisuje sve akte iz nadležnosti direktora, dok traje preventivna suspenzija direktora Federalne uprave civilne zaštite.

2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 636/2020

12. svibnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.