Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a po zahtjevu Fahrudina Solaka, direktora Federalne uprave civilne zaštite od 05.05.2020. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 222. sjednici, održanoj 12.05.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PREVENTIVNOJ SUSPENZIJI

 

 

1.     Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, preventivno se privremeno suspendira sa dužnosti direktora, do okončanja aktivnosti pokrenutim u svezi sa procesom javnih nabava.

2.      Sukladno članku 59. stavak (3) točka a) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-13/16) imenovani za vrijeme preventivne suspenzije prima puni iznos plaće.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 635/2020

12. svibnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.