Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 207. sjednici, održanoj 23.01.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ

NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA

OBRAZOVANJA I NAUKE I ČUVANJU I UPOTREBI

PEČATA FEDERALNOG MINISTARSTVA

OBRAZOVANJA I NAUKE

 

 

1.     Ovlašćuje se Alden Kajtaz, sekretar Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, počev od 23.01.2020. godine, do imenovanja federalnog ministra obrazovanja i nauke, za:

- potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,

- potpisivanje ulaznih i izlaznih fektura, sa odgovarajućim obrascima za unos i plaćanje u trezorskoj aplikaciji, davanja naloga Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine za plaćanja,

- potpisivanje putnih naloga, potpisivanje platnih listi,

- potpisivanje rješenja, potvrda i uvjerenja koja se odnose na radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstva obrazovanja i nauke,

- potpisivanje rješenja o imenovanju komisija i radnih grupa koje se uspostavljaju u cilju realizacije aktivnosti iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,

- potpisivanje pismena koja se odnose na korespondenciju (dostava službenih podataka, poziva na sastanke i sl.) u cilju redovnog funkcioniranja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,

- potpisivanje akata vezanih za usvajanje programa utroška i realizaciju transfera za oblast obrazovanja i nauke u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine,

- potpisivanje akata u vezi provođenja postupaka javnih nabavki,

- potpisivanje odgovora po zahtjevu sudova i drugih akata upućenih prema sudovima,

- potpisivanje punomoći za zastupanje pred općinskim i kantonalnim sudovima,

- potpisivanje i drugih pojedinačnih akata u cilju operativnog funkcioniranja Ministarstva,

- čuvanje i rukovanje pečatima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 82/2020

23. januara 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.