Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 38/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-5318-35/17 od 26.03.2020. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, broj 04/12-31-4313/16-113 od 13.03.2020. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 221. sjednici, održanoj 30.04.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, broj 04/12-31-4313/16-113 od 13.03.2020. godine prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parceli:

- k.č .n.p. br. 590/2 zv. "Vjetrenice", u naravi šuma III klase u površini od 5.204 m2_upisana u p.l. 572 k.o. Vranduk na ime Bilčević r. Šehić Fuada sa dijelom 1/15 i dr., a kojoj po starom premjeru odgovaraju parcele k.č. s.p. br. 798/2 zv. "Vjetrenice" u naravi šuma površine 1.160 m2, upisana u zk. ul. br. 817 k.o Vranduk kao zemljišnoknjižno vlasništvo Šehić r. Kubat Vasvija sa dijelom 7/40 i dr. i k.č. s.p. br. 732/27 zv. "Vjetrenice", u naravi šuma površine 4.044 m2, upisana u zk. ul. br. 829 k.o. Vranduk kao zemljišnoknjižno vlasništvo Karahmetović (Ibrahima) Derviš sa dijelom 7/432 i dr., a stvarno vlasništvo: Bilčević r. Sehić Fuada iz Zenice sa dijelom 1/15, Buljić r. Šehić Faika iz Zenice sa dijelom 1/21, Delić r. Sehić Fahira iz Zenice sa dijelom 1/15, Ibrahimagić r. Šehić Asima iz Zenice sa dijelom 1/15, Icer r. Šehić Sakiba nastanjena u Engleskoj sa dijelom 1/15, Kobilica j. Šehić Fatima iz Zenice sa dijelom 1/15, Nezić r. Šehić Sađida iz Zenice sa dijelom 1/15, Šehić r. Čolaković Hata iz Zenice sa dijelom 1/21, Šehić r. Delić Derviša iz Zenice sa dijelom 1/15, Šehić r. Isaković Merkunisa iz Zenice sa dijelom 1/15, Šehić r. Kubat Vasvija iz Zenice sa dijelom 1/15, Šehić (Sakiba) Hasan iz Zenice sa dijelom  1/15, Šehić (Sulejmana) Elvedin iz Zenice sa dijelom 1/21, Šehić (Sulejmana) Faik iz Zenice sa dijelom 1/21, Šehić (Sulejmana) Mehmed iz Zenice sa dijelom 1/21, Šehić (Sulejmana) Omer iz Zenice sa dijelom 1/21 i Šehić (Sulejmana) Sabrija iz Zenice sa dijelom 1/21.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-02-444/2020

30. aprila/travnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.