Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 221. sjednici, održanoj 30.04.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU INTERSEKTORSKOG POVJERENSTVA

 

 

I

 

 

Imenuje se Intersektorsko povjerenstvo u sljedećem sastavu:'

1.     Sanela Milavić-Repak, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, predsjednik

2.     Irenko Matijević, Federalno ministarstvo pravde, član

3.     Mirna Nikšić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član

4.     Dobrica Jonjić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član

5.     Umihana Prguda, Federalno ministarsko zdravstva, član.

 

 

II

 

 

Zadatak Povjerenstva je da sačini tekst Prednacrta zakona o znakovnom jeziku za područje Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Rok za okončanje navedenih aktivnosti je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

 

IV

 

 

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Intersektorskog povjerenstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/20).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 630/2020

30. aprila 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.