Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 57. stavak (4) Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 221. sjednici, održanoj 30.04.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O KONAČNOJ GODIŠNJOJ OCJENI O RADA

ZAMJENIKA DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE

POLICIJE ZA 2019. GODINU

 

 

1.     Ensad Korman, zamjenik direktora Federalne uprave policije, ocjenjuje se konačnom godišnjom ocjenom rada "zadovoljava" za 2019. godinu.

2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 597/2020

30. travnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.