Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog stegovnog postupka za namještenike federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 221. sjednici, održanoj 30.04.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA VOĐENJE

DRUGOSTUPANJSKOG STEGOVNOG POSTUPKA ZA

NAMJEŠTENIKE FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE

SLUŽBE

 

 

I

 

 

Za članove Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog stegovnog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na razdoblje od dvije godine, imenuju se:

1.     Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, predsjednik

2.     Alen Taletović, Federalno ministarstvo pravde, član

3.     Zdravko Beljo, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, član

4.     Meliha Gigić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član

5.     Lidija Simić, Federalno ministarstvo trgovine, član.

 

 

II

 

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva iz točke I ovog rješenja, obavljat će Bahra Džaka, predstavnik Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz točke I i II ovog rješenja, pripada pravo na naknadu sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 589/2020

30. travnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.