Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, f9/03, 2/06 i 8/06) i člana 2. Odluke o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 221. sjednici, održanoj 30.04.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VOĐENJE

DRUGOSTEPENOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA

NAMJEŠTENIKE FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE

SLUŽBE

 

 

I

 

 

Za članove Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na period od dvije godine, imenuju se:

1.     Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo, unutrašnjih poslova, predsjednik

2.     Alen Taletović, Federalno ministarstvo pravde, član

3.     Zdravko Beljo, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, član

4.     Meliha Gigić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član

5.     Lidija Simić, Federalno ministarstvo trgovine, član.

 

 

II

 

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije iz tačke I ovog rješenja, obavljat će Bahra Džaka, predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I i II ovog rješenja, pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14,1 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 589/2020

30. aprila 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.