Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. hitnoj sjednici, održanoj 28.04.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FINANSIJSKO-INFORMATICKE AGENCIJE

 

 

I

 

 

Imenuje se privremeni Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije u sljedećem sastavu:

1.     Dragan Prusina, predsjednik;

2.     Denis Mušić, član;

3.     Sead Hodžić, član;

4.     Željka Marković-Sekulić, član;

5.     Mirza Kršo, član.

 

 

II

 

 

Privremeni Upravni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/13, 34/03 i 65/13).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 579/2020

28. aprila 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.