Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 5. stavak (2) Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 219. sjednici, održanoj 16.04.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG

ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I

INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

David Grbavac, član Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, imenovan. Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/18 i 60/18) razrješava se dužnosti, zbog ostavke na funkciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH". .

 

 

V broj 532/2020

16. travnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.