Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 219. sjednici, održanoj 16.04.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

POVJERENSTVA I SUPOTPISNICIMA ZA SREDSTVA

PLASIRANA IZ MALEZIJSKE DONACIJE I JAPANSKIH

GRANTOVA (PROJEKTI 2KR I PROJEKTI

NON PROJECT GRANT - AID)

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID), ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/05, 63/06, 58/07, 96/07, 59/08, 62/08, 47/09, 58/09, 67/09, 32/10, 24/16, 35/16, 82/16 i 23/18) u točki I, podtočka l. u alineji 4., ime i prezime: "HAJRUDJN HADŽIMEHANOVIĆ", zamjenjuje se imenom i prezimenom: "MEDINA DUDO".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 531/2020

16. travnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.