Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 219. sjednici, održanoj 16.04.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE

I SUPOTPISNICIMA ZA SREDSTVA PLASIRANA

IZ MALEZIJSKE DONACIJE I JAPANSKIH GRANTOVA

(PROJEKTI 2KR I PROJEKTI NON PROJECT

GRANT - AID)

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID), ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/05, 63/06, 58/07, 96/07, 59/08, 62/08, 47/09, 58/09, 67/09, 32/10, 24/16, 35/16, 82/16 i 23/18) u tački I, podtačka 1., u alineji 4., ime i prezirne; "HAJRUDIN HADŽIMEHANOVIĆ", zamjenjuje se imenom i prezimenom: "MEDINA DUDO".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 531/2020

16. aprila 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.