Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. točke 5.1.2. Sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavi željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/98 i 99/12), a na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 215. sjednici, održanoj 19.03.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA BOSANSKO HERCEGOVAČKE

ŽELJEZNIČKE JAVNE KORPORACIJE

 

 

I

Za vršitelje dužnosti članova Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije, imenuju se:

1.     Merima Karić

2.     Dijana Tomić.

 

 

II

 

 

Vršitelji dužnosti članova Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije iz točke I ovog rješenja imenuje se do usuglašavanja odredbi kojim će se u Bosansko Hercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji urediti imenovanja i razrješenja Upravnog i Poslovodnog odbora, kao i visina plaća i naknada, a najduže do 12 (dvanaest) mjeseci.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 463/2020

19. ožujka 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.