Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 5. tačke 5.1.2. Sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavi željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/98 i 99/12),

a na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 215. sjednici, održanoj 19.03.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA

BOSANSKO HERCEGOVAČKE ŽELJEZNIČKE JAVNE

KORPORACIJE

 

 

I

 

 

Članovi Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine razrješavaju se dužnosti zbog isteka mandata, a to su:

 

1.     Ivan Primorac

2.     Adis Šehić

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 461/2020

19. marta 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.