Na temelju članka 8. stavak (1) Uredbe o Federalnom stožera civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06, 74/07, 63/11 i V broj 457/2020), na prijedlog direktora Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. žurnoj sjednici, održanoj 25.03.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

I

 

 

Za komandanta Federalnog stožera civilne zaštite postavlja se:

Jelka Milićević, zamjenik premijera/predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar financija/finansija.

Za načelnika Federalnog stožera civilne zaštite postavlja se Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

Za članove Federalnog štaba civilne zaštite, postavljaju se:

1.     Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove

2.     Ensad Korman, zamjenik direktora Federalne uprave policije

3.     Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo

4.     Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi

5.     Namik Hodžić, tajnik Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine

6.     Sanita Alagić, pomoćnik direktora Federalne uprave civilne zaštite

7.     Mustafa Kadribegović, pomoćnik direktora Federalne uprave civilne zaštite.

 

 

II

 

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/11, 80/13, 99/13, 44/14, 46/14, 58/15, 70/16, 93/18 i 93/19).

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 459/2020

25. ožujka 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.