Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4975-5/17 od 21.11.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 206. sjednici, održanoj 16.01.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, broj 04/12-31-3268/12-510 od 25.03.2019. godine, i to na parcelama:

- k.č. n.p. br. 1677/5 zv. "Podhumnica", u naravi ostalo nepolodno zemljište, ukupne površine 78 m2, upisana u p.l. br. 1033 k.o. D. Gračanica na ime "Prima Commerce" d.o.o. Zenica sa dijelom 1/1, a kojoj po starom premjeru odgovara parcela k.č. s.p. br. 265/21 istog naziva, kulture i klase, u površini od 78 m2, upisan^.u zk. ul. br. 168 k.o. Gračanica,

- k.č. n.p. br. 1677/6 zv. "Podhumnica", u naravi ostalo nepolodno zemljište, ukupne površine 187 m2, upisana u p.l. br. 1033 k.o. D. Gračanica na ime "Prima Commerce" d.o.o. Zenica sa dijelom 1/1, a kojoj po starom premjeru odgovara parcela, k.č. s.p. br. 265/22 istog naziva, kulture i klase, u površini od 187 m2, upisana u zk. ul. br. 168 k.o. Gračanica,

- k.č. n.p. br. 1677/7 zv. "Podhumnica", u naravi ostalo nepolodno zemljište, ukupne površine 90 rn2, upisana u p.l. br. 1033 k.o. Gračanica na ime "Prima Commerce" d.o.o. Zenica sa dijelom 1/1, a kojoj po starom premjeru odgovara parcela k.č. s.p. br. 265/23 istog, naziva, kulture i klase, u površini od 90 m2, upisana u zk. ul. br. 168 k.o. Gračanica, a sve parcele zemljišnoknjižno i stvarno vlasništvo "Prima Commerce" d.o.o. Zenica sa dijelom 1/1.

2.      Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekret­nina Grada Zenice osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-3M125/2019

16. januara/siječnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.