Na temelju članka 123. stavak (3) Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), sukladno članku 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, na 205. sjednici, održanoj 09.01.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU RAVNATELJA KAZNENO-

POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U

BIHAĆU

 

 

I

 

 

Veladžić Edham, iz Bihaća, imenuje se na dužnost ravna­telja Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću na period od 4 (četiri) godine, počevši od 07.01.2020. godine.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 29/2020

09. siječnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.