Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 215. sjednici, održanoj 19.03.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM POSTAVLJENJU DIREKTORA

FEDERALNOG ZAVODA ZA AGROPEDOLOGUU

 

 

I

 

 

Dženan Vukotić, postavlja se za direktora Federalnog zavoda za agropedologiju na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure, sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16).

 

 

II

 

 

Imenovani se postavlja za direktora Federalnog zavoda za agropedologiju, poćev od 04.05.2020. godine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 454/2020

19. ožujka 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.