Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 52. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br 29/03 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), na prijedlog Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 215. sjednici, održanoj 19.03.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA FEDERALNOG

ZAVODA ZA AGROPEDOLOGIJU

 

 

I

 

 

Esad Bukalo razrješava se dužnosti direktora Federalnog zavoda za agropedologiju, sa danom 03.05.2020. godine, zbog navršenih 40 godina mirovinskog staža.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 453/2020

19. ožiljka 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.