Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02. 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općine Čitluk, putem Javnog pravobraniteljstva Općine Čitluk, broj U 1/2-20 od 14.01.2020. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno izvlaštenih rješenjem Općinske službe za geodetske i irnovinsko-pravne poslove, broj 07-33-727/19 od 27.12.2019. godine, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 212. sjednici, održanoj 06.03.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina nepotpuno izvlaštenih rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Čitluk, broj 07-33-727/19 od 27.12.2019. godine, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na parceli označenoj kao:

- k.č. br. 5722, površine 3319 m² , upisana u p.l. br. 41 k.o. Čitluk, nositelja prava Bulić (Stipe) Pero iz Čitluka sa dijelom 1/1, što odgovara zemljištu označenom kao dio k.č. br. 1281/1, upisana u zk. ul. br. 41 k.o. Čitluk, suvlasništvo 28 (dvadesetosam) suvlasnika, a stvarno i faktično vlasništvo Bulić (Pere) Stipe sa dijelom 1/5, Bulić Ljilja ud. Rafe sa dijelom 1/15, Bulić Draga kći Rafe sa dijelom 1/15, Bulić Noelle kći Rafe sa dijelom 1/15, Ostojić Ljubica žena Franje sa dijelom 1/10, Ostojić (Franje) Marina sa dijelom 1/10, Bulić (Pere) Mara sa dijelom 1/5 i Marinčić (Pere) Tereza rod. Bulić sa dijelom 1/5, na kojoj praceli se služnost uspostavlja za kanalizacijske cijevi koje će se postaviti uz granicu duž cijele parcele sa zapadne strane pravac sjever-jug, cjevovod je u osnovi 1,5 m s obje strane u dužini od 91 m, širine 3 m, što ukupno iznosi P=274 m , prikazano na Situaciji terena, broj 07-32-1314/19 od prosinca 2019 godine, te kako je određeno rješenjem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (urbanistička suglasnost), broj UP-06-25-1-607/09 od 06.11.2017. godine i Elaboratom nepotpunog izvlaštenja, broj EE-1-V1I/2019 od srpnja 2019. godine.

2.     Prije predaje u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Čitluk osigurati će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-27-67/2020

06. ožujka/marta 2020..godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.