Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 211. sjednici, održanoj 28.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I

IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA FINANCIJSKO-

INFORMATIČKE AGENCIJE

 

 

I

 

 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Upravnog odbora Financijsko-informatičkc agencije, u sastavu:

1.     Mira Bradara, predsjednik,

2.     Dženana Redžić, član,

3.     Širaza Brka, član,

4.     Mirjana Vučić, član,

5.     Saida Kastrat, član.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Irma Kuluz.

 

 

II

 

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog natječaja, pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, predloži federalnom ministru financija rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

 

III

 

 

Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz točke I ovoga rješenja pripada pravo na naknadu, sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe" ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 333/2020

28. veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.