Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE

PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA NEOVISNOG OPERATORA SUSTAVA

U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu;

1.     dr. sci. Stipo Buljan, predsjednik

2.     Halko Balavac, član

3.     Darko Pranjić, član

4.     Mirjana Vučić, član

5.     Sanela Adžović, član

Administrativno - tehničke poslove za Povjerenstva obavljat će Jasmina Suhonjić.

 

 

II

 

 

Predsjedniku i članovima Povjerenstva i administrativno -tehničkom licu pripada pravo na naknadu sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14,97/14 i 58/15).

 

 

III

 

 

Zadatak Ppovjerenstva iz točke I ovog rješenja je da utvrdi tekst javnog natječaja, te da odmah po zatvaranju javnog natječaja razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 313/2020

20. veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalič, v. r.