Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE

PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA

UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA

SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Komisija za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:

1.     dr. sci. Stipo Buljan, predsjednik

2.     Halko Balavac, član

3.     Darko Pranjić, član

4.     Mirjana Vučić, član

5.     Sanela Adžović, član

Administrativno - tehničke poslove za Komisiju obavljat će Jasmina Suhonjić.

 

 

II

 

 

Predsjedniku i članovima Komisije i administrativno -tehničkom licu pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

III

 

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da utvrdi tekst javnog konkursa, te da odmah po zatvaranju javnog konkursa razmotri sve prijave podnesene na javni konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 333/2020

20. februara 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.