Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Inicijative federalnog ministra financija/ finansija br. 03-02-1-1312/20 od 25.02.2020. godine i usuglašenog prijedloga premijera Federacije Bosne i Hercegovine i dopremljena Federacije Bosne i Hercegovine br. 05-30-88-2/2020 od 26.02.2020. godine, a u svezi sa člankom 5. st. (2) i (3) Zakona o financijskoj policiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 211. sjednici, održanoj 28.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM POSTAVLJENJU GLAVNOG INSPEKTORA FINANCIJSKE - FINANSIJSKE POLICIJE

 

 

I

 

 

Amel Topalović, postavlja se za Glavnog inspektora Financijske - Finansijske policije na razdoblje do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure, sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04. 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16).

 

 

II

 

 

Imenovani se postavlja za Glavnog inspektora Financijske - Finansijske policije, počev od 14.04.2020. godine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 297/2020

28. veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.