Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 52. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 t 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), Inicijative federalnog ministra finansija/financija br. 03-02-1-1512/20 od 25.02.2020. godine i usaglašenog prijedloga premijera Federacije Bosne i Hercegovine i zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine br. 05-30-88-2/2020 od 26.02.2020. godine, a u vezi sa članom 5. st. (2) i (3) Zakona o finansijskoj policiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 211. sjednici, održanoj 28.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU GLAVNOG INSPEKTORA

FINANSIJSKE - FINANCIJSKE POLICIJE

 

 

I

 

 

Zufer Dervišević, razrješava se sa dužnosti Glavnog inspektora Finansijske - Financijske policije, zaključno sa danom 13.04.2020. godine, radi ispunjavanja zakonskih uslova za penzionisanje.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 296/2020

28. februara 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.