Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

I

 

 

Imenuje se Interresorna radna skupina Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u svezi sa implementacijom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma.

 

 

II

 

 

Za članove Interresorne radne skupine imenuju se:

- Sead Lisak, predsjednik, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine;

- Goran Čerkez, član, Federalno ministarstvo zdravstva;

- Miroslav Jurešić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike;

- Mersiha Udovčić, član, Federalno ministarstvo pravde;

- Nadija Bandić, član, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke;

- Nermin Sijamhodžić, član, Federalna uprava policije;

- Fahrudin Solak, član, Federalna uprava civilne zaštite;

- prof. dr. Vlado Azinović, član, stručnjak iz oblasti;

- prof. dr. Elmedin Muratbegović, član, stručnjak iz oblasti;

- mr. sci. Elma Omersoftić, član, dipl. psiholog i psihoterapeut, stručnjak iz oblasti.

Stučne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Interresorne radne skupine obavljat će Jasmin Bolić, tajnik Interresorne radne skupine, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

 

 

III

 

Zadatak Interresorne radne skupine iz točke I ovog rješenja je:

- izrada i provedba Akcionog plana za prevenciju i bor­bu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u svezi sa implementacijom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma;

- predlaganje i provedba mjera iz Akcionog plana koordinira i prati implementaciju programa prevencije ekstremnog nasilja;

- koordinira aktivnosti u svezi sa prihvatom povratnika sa stranih ratišta uz koordinaciju sa nižim razinama vlasti te prati provedbu mjera psihološko-sociološke rehabilitacije i inkluzije;

- suradnja sa istim tijelima na razini entiteta, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kantona i lokalnih zajednica, suradnja sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, međunarodnim i drugim nadležnim inistitucijama;

- sudjeluje u procesima donošenja strategije na državnoj razini koja se odnosi na prevenciju i borbu protiv terorizma.

 

 

IV

 

 

Interresorna radna skupina podnosi izvješća Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

V

 

 

Članovi i tajnik Interresorne radne skupine imaju pravo na naknadu za rad u Interresomoj radnoj skupini, sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovina i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14, 97/14 i 58/15).

Naknadu za rad, predsjednik, članovi interresome radne skupine i osoba za obavljanje stučnih i administrativno-tehničkih poslova, ostvarivat će u federalnom organu državne službe u kojem su uposleni, odnosno, u federalnom organu državne službe na čiji prijedlog su imenovani, a članovi Interresorne radne skupine koji nisu u radnom odnosu u federalnom organu državne službe, naknadu će ostvarivat iz sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 275/2020

20. veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.