Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, broj 01-06-2382/2020 od 24.01.2020. godine, za predaju uposjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 07-31-4877/2016-3-1-SB od 14.12.2016. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 07-31-4877/2016-3-1-SB od 14.12.2016. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 400/1 (stari premjer), zv. "Polja", u naravi oranica, površine 1536 m², upisana u el. zk. ul. 993 k.o. Husino, suvlasništvo Kovačević Anke sa dijelom 1/4, Nedić Borisa sa dijelom 1/8, Nedić Renate sa dijelom 1/8 i Okanović Mehmeda Sulejmana sa dijelom 1/2;

Po novom premjeru, predmetna parcela je označene kao k.č. br. 447/2, upisana u p.ITbr. 2285 k.o. Plane, korisnik Grad Tuzla sa dijelom 4/16, Kovačević Anka sa dijelom 2/16, Nedić Boris sa dijelom 1/16, Nedić Renata sa dijelom 1/16 i Okanović Mehmeda Sulejman sa dijelom 8/16, a stvarno i faktičko suvlasništvo: Kovačević Ivica , sin Kovačević Anke i Mirka sa dijelom 1/8, Kljajić Jelena udova Zdenka sa dijelom 1/32, Kovačević Ivan sin Zdenka sa dijelom 1/32, Kovačević Renata kći Zdenka sa dijelom 1/32, Kovačević Irena kći Zdenka sa dijelom 1/32, Nedić Renata kći Milutina sa dijelom 1/8, Nedić Boris sin Milutina sa dijelom 1/8 i Okanović Sulejman sin Mehmeda sa dijelom 1/2.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1226-4/2019

20. februara/veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.