Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, broj 01-06-2382/2020 od 24.01.2020. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 07-31-4877/2016-11-SB od 28.09.2016. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 07-31-4877/2016-ll-SB od 28.09.2016. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 413/3 (stari premjer), zv. "Luka", u naravi livada, površine 1521 m2, upisana u el. zk. ul. 1645 k.o. Husino, vlasništvo Kovačević Ilije sina Pere sa dijelom 1/1;

Po novom premjeru, predmetna parcela je označene kao k.č. br. 277/3, zv. "Luka", u naravi livada, površine 1521 m2, upisana u p.l. br. 229 k.o. Husino, korisnik JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica TE "Tuzla" Tuzla sa dijelom 1/1.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1226-3/2019

20. februara/veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.