Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, broj 01-06-2382/2020 od 24.01.2020. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 08-31-3884/13-12 Dl od 16.12.2016. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 08-31-3884/13-12 Dl od 16.12.2016. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parcelama:

- k.č. br. 406/2 (stari premjer), zv. Vaganj, u naravi oranica, površine 703 m2,

- k.č. br. 406/5 (stari prefhjer), zv. Vaganj, u naravi oranica, površine 607 m2,

- k.č. br, 406/8 (stari premjer), zv. Vaganj, u naravi oranica, površine 816 m2,

sve upisane u zk. ul. 1162 SP k.o. Husino, sa upisanim pravom suvlasništva u korist: Šimić udt. Cigaljević Mara iz Petrovica sa dijelom 1/4, Šimić udt. Matičević Kaja iz Husina sa dijelom 1/4, Šimić ud. Pavlović Manda iz Husina sa dijelom 1/4, Šimić rod. Pavlović (Mato) Mara iz Husina sa dijelom 1/20, Šimić Nike Marko iz Husina sa dijelom 1/20, Simić udt. Marković Milica iz Pogorioci sa dijelom 1/20, Šimić Nike Anto iz Husina sa dijelom 1/20 i Šimić Nike Drago iz Husina sa dijelom 1/20. Po novom premjeru, nekretnine su označene kao:

- k.č. br. 280/1, zv. "Vaganj", u naravi livada I klase, površine 703 m2,

- k.č. br. 280/2, zv. "Vaganj", u naravi livada I klase, površine 607 m2,

- k.č. br. 280/4, zv. "Vaganj", u naravi livada I klase, površine 816 m2,

sve upisane u p.l. br. 1187 k.o. Husino kao suposjed: Aziri Marka Slađana rod. Šimić iz Tuzle sa dijelom 1/16, Haltenhof Ankica rod. Marković iz SR Njemačke sa dijelom 1/12, Marković Marka Milenko iz Tuzle sa dijelom 1/12, Marković Matije Marko az Bukinja sa dijelom 1/12, Ovčina Marka Milica rod. Šimić iz Tuzle sa dijelom 3/32, Šimić Marka Šimo iz Tuzle sa dijelom 3/32, Šimić Nike Anto iz Tuzle sa dijelom 1/4 i Simić Nike Drago iz Tuzle sa dijelom 1/4, stvarno i faktičko suvlasništvo: Cigeljević (Ilija) Marko iz Tuzle, sa dijelom 1/16, Cigeljević (Ilija) Anto iz Tuzle sa dijelom 1/16, Pendeš -(Ivo) Zeljka rod. Cigeljević iz Umaga - R. Hrvatska sa dijelom 1/32, Sladojević (Ivo) Zrinka rod. Cigeljević iz Bosanske Gradiške sa dijelom 1/32, Petrić (Mato) Mihajlo iz Vinkovaca - R. Hrvatska sa dijelom 1/48, Petrić (Mato) Ivica iz Vinkovaca - R. Hrvatska sa dijelom 1/48, Cović (Mato) Marija rod. Petrić iz Sesvetskog Kraljeveca - R. Hrvatska sa dijelom 1/48, Pavlović (Bozo) Anto iz Tuzle sa dijelom 1/12, Pavlović (Bozo) Mato iz Tuzle sa dijelom 1/12, Jurić (Rudolf) Anto iz Tuzle sa dijelom 1/24, Jurić (Rudolf) Mato iz Tuzle sa dijelom 1/24, Matičević (Juro) Mirko iz Tuzle sa dijelom 1/12, Matičević (Juro) Mijo iz Tuzle sa dijelom 1/12, Matičević (Juro) Anto iz Tuzle sa dijelom 1/12, Simić (Niko) Anto iz Tuzle sa dijelom 1/16, Simić (Niko) Drago iz Tuzle sa dijelom 1/16, Simić (Marko) Šimo iz Tuzle sa dijelom 3/128, Ovčina (Marko) Milica rod. Simić iz Tuzle sa dijelom 3/128, Aziri (Marko) Slađana rod. Simić iz Tuzle sa dijelom 1/64, Marković (Marko) Milenko iz SR Njemačke sa dijelom 1/48 i Haltenhof (Marko) Ankica rod. Marković iz SR Njemačke sa dijelom 1/48.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-314226-2/2019

20. februara/veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.