Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, broj 01-06-2382/2020 od 24.01.2020. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 07-31-4877/2016-6 SB od 03.04.2017. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.,2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 07-31-4877/2016-6 SB od 03.04.2017. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 479/9 (stari premjer), površine 296 m2,

- k.č. br. 479/11 (stari premjer), površine 282 m2, obje upisane u el.zk.ul. 1674 k.o. Husino, suvlasništvo: Ilićković Ive pok. Ilije iz Husina sa dijelom 1/5, Iličković Janje rod. Pavlović iz Husina sa dijelom 1/10, Mije Iličkovića Ilije iz Husina sa dijelom 1/30, Mate Iličkovića Pejinog iz Husina sa dijelom 7/60, Anke Iličković udt. Marić iz Husina sa dijelom 7/60, Ive Markovića sina Mate iz Husina sa dijelom 1/20, Mije Bošnjakovića iz Ljubača sa dijelom 1/80, Ante Bošnjakovića iz Ljubača sa dijelom 1/80, Mate Bošnjakovića iz Ljubača sa dijelom 1/80, Mare Pavljašević r. Bošnjaković iz Husina sa dijelom 1/80 i Šime Markovića sina Mate iz Husina sa dijelom 7/30, Ajše Kikanović žene Muje sa dijelom 1/280, Ade Kikanovića sina Muje sa dijelom 1/280, Mene sina Muje iz Cerika sa dijelom 1/280, Delić rod. Kikanović Side iz Cerika sa dijelom 1/280, Kikanović Halila sina Muje iz Cerika sa dijelom 1/280, Kikanović Huseina sina Muje iz Cerika sa dijelom 1/280, Kikanović Salke sina Muje iz Cerika sa dijelom 1/280, mldb. Ilije Iličkovića sina Mije iz Husina sa dijelom 3/40.

Po novom premjeru, nekretnine su označene kao k.č. br. 444/4 i k.č. ,br. 441/4 k.o. Husino, korisnik JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica TE "Tuzla" sa dijelom 1/1, a stvarno i faktičko suvlasništvo: Iličković Ilija sin Mije iz Husina sa dijelom 315/1680, Tomić rod. Iličković Ivka kći Mije iz Husina sa dijelom 189/1680, Pavljašević rod. Iličković Milica kći Mate iz Husina sa dijelom 175/1680, Trpković Danka kći Gušić Mare sa dijelom 175/3360, Gušić Danko sin Gušić Mare sa dijelom 175/3360, Marić Mara kći Nikole iz Husina sa dijelom 175/2520, Čajić Sanela kći Marić Kate sa dijelom 175/5040, Čajić Damir sin Marić Kate sa dijelom 175/5040, Marić Danijel sin Stjepana sa dijelom 175/2520, Mijo Bošnjaković sa dijelom 1/80, Anto Bošnjaković sin Peje iz Ljubača sa dijelom 1/80, Bošnjaković Margareta Marija udv. Mate iz Ljubača sa dijelom 1/80, Mara Pavljašević r. Bošnjaković sa dijelom 1/80, Marković Matija sin Šime iz Husina sa dijelom 7/60 i Marković Siniša sin Šime sa dijelom 7/60.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1226-1/2019

20. februara/veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.