Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH dd. Sarajevo, broj 01-06-2382/2020 od 24.01.2020. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 08-31-2550/13-7 KS od 05.04.2019. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 08-31-2550/13-7 KS od 05.04.2019. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parceli:

- k.č. br. 438, zv. "Bare", u naravi livada I klase, površine 2235 m2, upisana u p.l. br. 659 k.o. Husino, upisani korisnik Marić Ive Bozo iz Husina sa dijelom 1/1, a po starom premjeru označena kao k.č. br. 431/3 zv. "Bara", u naravi livada površine 2235 m2, upisana u zk. ul. br. 1462 k.o. Husino, uknjiženo pravo suvlasništva u korist: Marić (Stjepo) Mato iz Husina sa dijelom 1/2, Marić Kata rod. Lučić iz Husina sa dijelom 1/12, Marić (Bozo) Stjepan iz Husina sa dijelom 1/12, Marić (Bozo) Ilija iz Husina sa dijelom 1/12, Marić (Anto) Antonija iz Husina sa dijelom 1/12, Kerošević (Dragica) Bladimir iz Pule sa dijelom 1/96, Kerošević (Dragica) Branislav iz Pule sa dijelom 1/96, Suknaić Antonija iz Tuzle sa dijelom 1/48, Marić Ilija iz Njemačke sa dijelom 1/96, Marić (Ljuba) Anto iz Husina sa dijelom 1/96, Bošnjaković (Šimo) Anto iz Ljubača sa dijelom 5/96 i Stanojević Jadranka iz Loznice sa dijelom 5/96, a stvarno suvlasništvo: Kerošević (Dragica) Vladimir iz Pule sa dijelom 5/96, Kerošević (Dragica) Branislav iz Pule sa dijelom 5/96, Marić rod. Vilić Ana, kći Mate iz Husina sa dijelom 1/36, Marić Ilija, sin Ilije i Ane i Njemačke sa dijelom 1/36 i 1/96, Marić Anto, sin Ilije i Ljube iz Husina sa dijelom 1/36 i 1/96, Suknaić rod. Marić (Anto) Antonija iz Husina sa dijelom 10/96, Bošnjaković (Šimo) Anto iz Ljubača sa dijelom 5/96, nasljednika Marić (Stjepo) Mate iz Husina sa dijelom 48/96 (tj. 1/2) i nasljednika Marić Kate rod. Lučić iz Husina sa dijelom 8/96 (tj. 1/12).

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle osigiorat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1226/2019

20. februara/veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.