Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i S/06), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM POSTAVLJENJU DIREKTORA

FEDERALNOG ZAVODA ZA GEOLOGIJU

 

 

I

 

 

Vedad Demir, postavlja se za direktora Federalnog zavoda za geologiju na razdoblje do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure, sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16).

 

 

II

 

 

Imenovani se postavlja za direktora Federalnog zavoda za geologiju, počev od 02.03.2020. godine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 277/2020

20. veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.