Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i elana 52. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06,4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), na prijedlog Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA

ZA GEOLOGIJU

 

 

I

 

 

Hazim Hrvatović, razrješava se sa dužnosti direktora Federalnog zavoda za geologiju, sa danom 29.02.2020. godine, radi ispunjavanja zakonskih uslova za penzionisanje.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 276/2020

20. februara 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.